Lai lietotu pašnodarbinātas personas Eduarda Cera, nodokļa maksātāja numurs 26069512203, adrese: Tirgus iela 5-99, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, (turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS) nomas interneta veikalu vietnē www.bernuballite.lv un veiktu tajā nomas preču rezervācijas, NOMNIEKAM (fiziskai personai vai juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim), abas kopā – PUSES, pirms rezervācijas veikšanas jāiepazīstas un jāakceptē NOMĀTĀJA piedāvāto preču nomas noteikumu kopums (turpmāk – DISTANCES LĪGUMS).

1. Distances līgums un tā darbības laiks

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem IZNOMĀTĀJS iznomā preces, kas izvietotas IZNOMĀTĀJA vietnē www.bernuballite.lv (turpmāk– INTERNETA VEIKALS). NOMNIEKS nomā preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda INTERNETA VEIKALA vietnē veiktajā pasūtījumā latviešu valodā (turpmāk – REZERVĀCIJA) un pieņem to.

1.2. Nomas tiesības REZERVĀCIJĀ norādītajā termiņā uz preci pāriet NOMNIEKAM ar nomas maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.3. IZNOMĀTĀJS saziņai ar NOMNIEKU izmanto NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas NOMNIEKAM tiek piegādāti uz rezervācijā norādīto e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

1.4. INTERNETA VEIKALĀ redzamie preču attēli ir maksimāli pietuvināti realitātei, tomēr var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, NOMNIEKAM ir tiesības un iespēja sazināties ar IZNOMĀTĀJU šajā DISTANCES LĪGUMĀ norādītajiem saziņas līdzkļiem un kontaktinformāciju.

1.5. NOMNIEKS piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, rezervācijā un/vai iegūti lietojot INTERNETA VEIKALU, apstrādei rezervācijas (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei.

1.6. Šis DISTANCES LĪGUMS stājas spēkā 2021.gada 1. aprīlī. DISTANCES LĪGUMS var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma un tas tiek publicēts INTERNETA VEIKALĀ. NOMNIEKAM pirms pasūtījuma veikšanas katru reizi ir pienākums iepazīties ar DISTANCES LĪGUMU. INTERNETA VEIKALA lietošana un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkāda DISTANCES LĪGUMA izmaiņu publicēšanas kalpo kā NOMNIEKA piekrišana šiem grozījumiem.

1.7. Ja REZERVĀCIJA tiek veikta INTERNETA VEIKALĀ, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus, starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU tiek noslēgts distances līgums.

1.8. Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad NOMNIEKS ir veicis rezervāciju INTERNETA VEIKALĀ un IZNOMĀTĀJS ir piegādājis apstiprinājumu par veikto rezervāciju ar elektroniskā pasta starpniecību uz NOMNIEKA norādīto elektroniskā pasta adresi.

1.9. Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad NOMNIEKS ir veicis rezervāciju INTERNETA VEIKALĀ un IZNOMĀTĀJS ir piegādājis apstiprinājumu par veikto rezervāciju ar elektroniskā pasta starpniecību uz NOMNIEKA norādīto elektroniskā pasta adresi.

2. Nomnieka atbildība

2.1. Rezervējot preci vai pakalpojumu INTERNETA VEIKALĀ un piekrītot šiem NOTEIKUMIEM, NOMNIEKS apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja NOMNIEKS ir juridiska persona, NOMNIEKS apliecina, ka tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

2.2. NOMNIEKS apliecina, ka lietos INTERNETA VEIKALU atbilstoši normatīvajiem aktiem. Jebkāda NOTEIKUMU vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par NOMNIEKA veikto rezervāciju un/vai liegt NOMNIEKAM INTERNETA VEIKALA lietošanu.

2.3. NOMNIEKAM, rezervējot preci, ir pienākums norādīt derīgu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

3. Atteikuma tiesības

3.1. Atteikuma tiesības, kas izriet no distances līguma atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 – “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta, nav piemērojamas noteiktā laikā vai laika posmā sniedzamiem pakalpojiem, tai skaitā, izklaides pakalpojumiem.

4. Sūdzību izskatīšanas kārtība

4.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti iesniedzama elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi [email protected]

4.2. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

4.3. NOMNIEKIEM, kuri uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē, ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces IZNOMĀTĀJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
4.3.1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
4.3.2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
4.3.3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

4.4. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

4.5. Ārpustiesas strīdu risinātājs – Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija: Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.

5. Informācija par INTERNETA VEIKALU

5.1. Cenas
5.1.1. Visas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ noradītās eiro bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā, kas arī netiek piemērots pirkuma veikšanas brīdī.
5.1.2. Izmaksas par preču piegādi NOMNIEKAM nav iekļautas preces cenā un papildus preces cenai NOMNIEKS maksā par piegādes pakalpojumiem, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa vai maksa nav iekļauta nomas pakalpojumā.

5.2. Samaksa par nomas preci
5.2.1. Samaksu par nomas preci, pakalpojumu un piegādi, ja tā nav iekļauta nomas cenā, NOMNIEKS veic, izmantojot interneta banku. Banku maksājumus nodrošina Montonio Finance OÜ.
5.2.2. Samaksas par preci un/vai pakalpojuma nosacījumi var būt atkarīgi no NOMNIEKA izvēlētās preces un piegādes veida.
5.2.3. Nomas maksas apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (bankas parakstīts maksājuma uzdevums).

6. Nomas preču piegāde

6.1. IZNOMĀTĀJS veic preču piegādi, ja šāds pakalpojums ir izvēlēts, vienojoties ar NOMNIEKU par piegādes laiku un vietu.

6.2. Ja NOMNIEKS nav izvēlējies piegādes pakalpojumu, tad par preču saņemšanu PUSES vienojas, izmantojot kādu no PASŪTĪJUMĀ norādītās kontaktinformācijas.

6.3. NOMNIEKAM ir pienākums būt sasniedzamam pa PASŪTĪJUMĀ norādīto telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildē.

6.4. Ja IZNOMĀTĀJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka NOMNIEKA pasūtītā prece nav pieejama, tad IZNOMĀTĀJA pienākums ir informēt par to NOMNIEKU. Tādā gadījumā IZNOMĀTĀJS var piedāvāt NOMNIEKAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu vai atcelt rezervāciju un veikt naudas atmaksu.

7. Nomas rezervācijas noformēšana

7.1. NOMNIEKAM ir iespēja nomāt jebkuru izvēlētu nomas preci vai pakalpojumu INTERNETA VEIKALĀ, rezervējot to vietnē www.bernuballite.lv vai pa elektronisko pastu [email protected]

7.2. Lai nomātu izvēlēto preci, NOMNIEKS, kas ir piekritis šim DISTANCES LĪGUMAM, aizpilda nomas rezervācijas veidlapu INTERNETA VEIKALA vietnē un to akceptē, veicot pakalpojuma pilnu vai daļēju apmaksu.

7.3. IZNOMĀTĀJS pēc pircēja rezervācijas saņemšanas nosūta apstiprinājumu par rezervācijas spēkā stāšanos un izpildi, nosūtot par to ziņu NOMNIEKAM uz norādīto e-pasta adresi.

8. Kontaktinformācija un rekvizīti

E-pasts: [email protected]
Nosaukums: Pašnodarbināta persona Eduards Cers
Nodokļu maksātāja nr.: 26069512203
Adrese: Tirgus iela 5-99, Iecava, Iecavas novads, LV-3913